ید در آب حل می‌شود یا در هگزان؟

ترکیب ید، دو اتمی است و به همین دلیل غیر قطبی می‌باشد. آب حلالی بسیار قطبی محسوب می‌شود. یک قانون کلی وجود دارد که عنوان می‌کند حلال‌های غیر قطبی ترکیبات غیر قطبی و حلال‌های قطبی ترکیبات قطبی را در خود حل میِ‌کنند. به همین دلیل ید در آب حل نمی‌شود.

با این حال ید قابلیت انحلال در اتانول و هگزان را دارد. اتانول به دلیل گروه هیدروکسید خود اندکی قطبیست ولی بقیه مولکول آن که شامل دو کربن و چهار هیدروژن است، قطبی نیست و به همین خاطر توانایی حل کردن ید را به مقداری کم در خود داراست.

هگزان که حاوی 6 کربن و 12 هیدروژن است، مولکولی غیر قطبی محسوب می‌شود. دلیل عدم قطبیت این ترکیب، تفاوت الکترونگاتیویته پایین هیدروژن و کربن با همدیگر است و بنابرین پیوند میان این دو قطبی محسوب نمی‌شود. به همین خاطر هگزان غیر قطبی، به خوبی ید را در خود حل می‌کند.

تصویری از ترکیب ید
×

سلام!

جهت ارتباط، روی پروفایل بخش مورد نظر خود کلیک کنید.

×